Language.Exchange

تبادل لغوي فرنسا

  1. تبادل لغوي
  2. > الدولة >
  3. 🇫🇷 فرنسا

 

moon80
اللغة الأصلية :  Arabic, French
  <=>  
ممارسة اللغة :  Italian, Arabic, English
Hello, My name is Mouna and I live in in France. I am looking for a language exchange partner to study Italian, Arabic and English. I'd be happy to help you to learn Arabic and French in exchange.
bouclette
اللغة الأصلية :  English, French
  <=>  
ممارسة اللغة :  Chinese (Taiwanese), Chinese (Mandarin)
Salut! Je m'appelle Leya, j'habite actuellement en France et j'essaye d'apprendre le Chinois. C'est une langue que j'apprécie énormement car je la trouve très musicale et j'espère pouvoir un jour réussir à la parler. Je serais ravi de vous aider pour apprendre le français ou l'anglais! ;) Hi! My name is Leya, I currently live in France and I am trying to learn Chinese. It is a language that I really appreciate because it sounds likc music to my ears and I hope to be able to speak it one day. I would be delighted to help you to learn French or English! ;)
frenchaccentglb
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  German, Korean, English
Bonjour ! Hi ! 안녕하세요 :) My name is Maurane, I am a 22-year-old girl from France. I speak English, German and I currently learn Korean. I am an open-minded person, I really like to meet new people and I always find interesting to exchange about different cultures! I am fond of traveling, cooking all kind of things, playing and writing music, reading books and painting with pastel colours ahah :)) I will move to Irlande in January for a few months just to practise and improve my English a little bit more. If you are interested to have an exchange with me, feel free to send me a message! I will be pleased to answer :) Maurane
keethy24
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish, Japanese, Korean, Sinhalese, German
Hello, I'm Keethy and I'm from France. I'd like to improve my language skills in these languages. I can help you to improve your language skills in French. Hobbies : Art, Music, Ghibli movies and Chicken wings.
yahanc
اللغة الأصلية :  Chinese (Taiwanese)
  <=>  
ممارسة اللغة :  French
Bonjour ! Je m’appelle Ya-Han, je suis taïwanaise. Je vis à Paris depuis septembre 2019 pour améliorer mon français, du coup je cherche des partenaires linguistiques pour pratiquer la conversation. Je serai heureux de vous aider à apprendre le mandarin en échange. Si ça vous intéresse, n’hésitez pas de me contacter. J’ai aussi un prénom français, Lise. À bientôt :) Ya-Han
nathalieadr
اللغة الأصلية :  French, Malagasy
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Hello everyone I'm new here (but heard of this spot before), my name is Nathalie I'm 22, originally from Madagascar and Mayotte (the island nobody has ever heard of lol). Anyway I'm here because I loveeee learning about new cultures meet people, discover this and that. I also want to get to know people from the U.K mostly London cause I am planning to move there as fast and soon as I can. To know if we will get along I am passionate about singing music fashion, I love series I spend a lot of time watching them (but don't know much about movies lol), I also appreciate veeeeery much photography, and I love dancing (puts me in a good mood!). Concerning my personality I'm very chill, talkative, funny (or not), expressive (depending on the person though) I mean I'm cool (I think so?) and easy going, so yeah talk to me if you want (please I want/need friends ???? -Im also not that desperate I promise-)
pytgamer
اللغة الأصلية :  Arabic, English
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, Japanese, French
Hello, My name is Amine. I'm 27 years old and I live in in France. I am looking for a language exchange partner to study English, Japanese and French. I'd be happy to help you to learn Arabic and English in exchange.
eo33445
اللغة الأصلية :  French, Sign Language (France)
  <=>  
ممارسة اللغة :  German, English, Spanish, Persian, Finnish, Hebrew, Hindi, Icelandic, Italian, Japanese, Korean, Maltese, Norwegian, Portuguese, Russian, Swedish, Sign Language (Sweden), Turkish, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), الصينية (أخرى), Chinese (Taiwanese), Sign Language (- Other -), Arabic, Danish
Hello, My name is Ewen and I live in in France. I am looking for a language exchange partner to study German, English, Spanish, Persian, Finnish, Hebrew, Hindi, Icelandic, Italian, Japanese, Korean, Maltese, Norwegian, Portuguese, Russian, Swedish, Sign Language (Sweden), Turkish, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Chinese (Other), Chinese (Taiwanese), Sign Language (- Other -), Arabic and Danish. I'd be happy to help you to learn French and Sign Language (France) in exchange.
mcocter
اللغة الأصلية :  Spanish
  <=>  
ممارسة اللغة :  German, French, English
I'm a Spaniard living in Strasborg (France) since last summer. I'm married with two daughters and I'm trying to improve my French and my English and to learn some German. I love reading about anything and it'd be a great pleasure for me to help you to improve your Spanish level
yutoda
اللغة الأصلية :  Arabic, German, English, French, Latin
  <=>  
ممارسة اللغة :  Korean, Chinese (Mandarin), Japanese, Viêt Namese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hello, 🌸 I'm Shéraze, 😊 A 18 years old girl ✌ I want to learn many Asian languages because I love the culture 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇻🇳 My hobby is boxing, mangas, animes, listen to music and draw! ✏🎶⛩🥊 I can help you with French, German, Latin, and English! 📚🇩🇪🇬🇧🇫🇷 I've got Kakaotalk, Instagram, Skype, Snapchat, Discord, and Facebook!🔒🎀 I don't bite so if you want to talk to me, don't have fear! ❤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 안녕하세요 🌸 저는 18살 여학생 Shéraze라고 해요.😊✌ 저는 아시아 문화가 좋아서 아시아권 언어를 배우고 싶어요. 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇻🇳 권투, 만화, 애니, 음악, 그림 같은게 제 취미에요.✏🎶⛩🥊 저는 프랑스어, 영어, 독일어, 라틴어를 할 수 있고, 카톡, 📚🇩🇪🇬🇧🇫🇷 인스타, 스카이프, 스냅챗, 디스코드, 페북으로 연락 가능해요.🔒🎀 거리낌없이 연락 주시면 감사해요.❤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- こんにちは、🌸 私はShérazeです、😊 18歳の女の子✌ 私は文化が大好きなので、私は多くのアジアの言語を学びたいです 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇻🇳 私の趣味はボクシング、マンガ、アニメ、音楽を聴くこと、そして描くことです! ✏🎶⛩🥊 私はフランス語、ドイツ語、ラテン語、そして英語であなたを助けることができます! 📚🇩🇪🇬🇧🇫🇷 Kakaotalk、Instagram、Skype、Snapchat、Discord、Facebookがあります。🔒🎀 私は噛まないでくださいあなたが私に話したいのなら、恐れてはいけません! ❤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 你好,🌸 我是Shéraze,😊 一个18岁的女孩✌ 我想学习很多亚洲语言,因为我喜欢这种文化 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇻🇳 我的爱好是拳击,漫画,动漫,听音乐和画画!✏🎶⛩🥊 我可以在法语,德语,拉丁语和英语方面帮助你!📚🇩🇪🇬🇧🇫🇷 我平时用 Kakaotalk,Instagram,Skype,Snapchat,Discord和Facebook!🔒🎀 我不咬人,所以如果你想跟我聊天,不要害怕!❤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xin chào,🌸 Tôi là Shéraze,😊 Một cô gái 18 tuổi ✌ Tôi muốn học nhiều ngôn ngữ châu Á vì tôi yêu văn hóa 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇻🇳 Sở thích của tôi là đấm bốc, truyện tranh, animes, nghe nhạc và vẽ! ✏🎶⛩🥊 Tôi có thể giúp bạn với tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Latin và tiếng Anh! 📚🇩🇪🇬🇧🇫🇷 Tôi đã có Kakaotalk, Instagram, Skype, Snapchat, Discord và Facebook!🔒🎀 Tôi không cắn nên nếu bạn muốn nói chuyện với tôi, đừng sợ! ❤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour, 🌸 Je m'appelle Shéraze, 😊 Je suis une fille de 18 ans ✌ Je veux apprendre plusieurs langues asiatiques car j'aime cette culture 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇻🇳 Mes passes temps sont la boxe, les mangas, les animés, écouter de la musique et dessiner ! ✏🎶⛩🥊 Je peux t'aider en français, allemand, latin et anglais ! 📚🇩🇪🇬🇧🇫🇷 J'ai Kakaotalk, Instagram, Skype, Snapchat, Discord et Facebook !🔒🎀 Je ne mords pas donc si tu veux me parler, n'aie pas peur ! ❤ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hallo, 🌸 Ich heiße Shéraze, 😊 Ich bin ein 18-jähriges Mädchen✌ Ich möchte mehrere asiatische Sprachen lernen,weil ich diese Kultur liebe 🇨🇳🇯🇵🇰🇷🇻🇳 Meine Hobbys sind Boxen, Manga, Anime, Musik hören und Zeichnen! ✏🎶⛩🥊 Ich kann Ihnen auf Französisch, Deutsch, Latein und Englisch helfen! 📚🇩🇪🇬🇧🇫🇷 Ich habe Kakaotalk, Instagram, Skype, Snapchat, Discord und Facebook!🔒🎀 Ich beiße also nicht, wenn du mit mir reden willst, habe keine Angst! ❤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rodenbach
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Bonjour, j'ai besoin de parler Anglais et je peux vous apprendre le Français, J'aime la mer, la lecture et j'adore cuisiner et vous ? I Need to speak in english and i can teatch you French, i like the sea, reading and cooking and you ?
morelo
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
J 'aime enseigner ma langue et partager ma culture
piripippo
اللغة الأصلية :  Italian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese, Russian, English
Hi there!
elinafr
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, Viêt Namese
Hi everyone ! My name is Elina, I am of Vietnamese origin :D but I live in France since I was a baby. I'm a student in Strasbourg and... I am zero in language but I think it's important to improve ! \O/ I would like to learn Vietnamese, but in truth, I don't know a single word of Vietnamese... But if you are interested to teach me Vietnamese, I can teach you French. We can talk about any topics. N'hésitez pas à m'envoyer un message! A bientôt :D
aurore28
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  Greek, English, Spanish, Irish, Scottish Gaelic, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Russian, Swedish, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), الصينية (أخرى), Chinese (Taiwanese), Welsh
🇫🇷Salut. Je m'appelle Aurore j'ai 28 ans. Je suis de France🇫🇷. Je suis une passionnée par les langues étrangères et de nombreuses autres choses. je souhaiterais découvrire vos langues, vos cultures, vos spécialités culinaires...vous découvrir en tant qu'être humains et pouvoir créer avec ceux qui le veulent de vrai et magnifique liens d'amitiés interculturel🌍.
emilia_
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Hello, My name is Emilia. I'm 19 years old and I live in in France. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn French in exchange.
yukagc
اللغة الأصلية :  Japanese
  <=>  
ممارسة اللغة :  Italian
Mi chiamo Yuka. Sono giapponese e vivo in Francia. Adoro la cucina italiana! Ascolto i canzoni Italiane e guardo i film italiani per abituarmi alle orecchie. Ho già visitato qualche città in Italia. Oggi voglio fare amiche italiana!
jater_
اللغة الأصلية :  English, French
  <=>  
ممارسة اللغة :  Korean
Hello! I'm French,looking for a korean exchange partner! To be honest I started Korean 1 month ago and I'm not learning fast enough I'm feeling like I'm a baby learning his first words (I don't even know how to say "I am 17 years old"....sad) so that's why I'm here!! I can speak french and english (with a really bad accent but I can, trust me XDD) easily so I figured out it was a cool thing if somehow people wanted to learn my language while they spoke the language i wanna learn!! This descriptions is kinda confusing but you won't regret it!(or maybe a little hehe) You can contact me through discord (best way to talk and learn through internet) (also not intrested in dating or any of that, just looking for friends!)
unereveuse
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish, English
Bonjour, je m'appelle Lucie. Lycénne française de quinze ans, j'aime beaucoup lire, écrire, écouter de la musique (tous les genres me plaisent, que ce soit du metal ou de la musique classique..!), dessiner, le théâtre... Je désire me perfectionner en anglais car je trouve cette langue très intéressante et qu'elle me servira beaucoup dans mon avenir professionnel et social. De plus, je serais ravie d'accompagner quelqu'un dans son apprentissage de la langue française, même si, il faut l'admettre, elle peut parfois donner du fil à retordre..!
rouquet
اللغة الأصلية :  French
  <=>  
ممارسة اللغة :  Hindi, Arabic
Bonjour je vis à Paris. Je vais souvent en Inde et pratique la langue. Je cherche quelqu'un(e)sachant parle et lire le Hindi pour continuer à pratiquer la langue. Hello I live in Paris. I am looking to keep on practising hindi with someone who can read and speak hindi. I can teach you french.